13 ژوئن, 2020

مقایسه سرور تیم اسپیک و دیسکورد

جایگاه سرور های تیم اسپیک و دیسکورد در نزد ایرانیان: امروز اینجاییم تا سرور های دیسکورد و تیم اسپیک رو باهم مقایسه کنیم, پس دنبالمون بیایید ! در  فضای مجازی کاربران جهت صحبت برخط (Online) معمولا از دو برنامه کاربردی “تیم اسپیک” و “دیسکورد” استفاده می کنند. این انتخاب درصورتی ست که هر دو برنامه…